§ 1.

1. Administratorem danych osobowych jest DigiTunes Michał Miernik, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. DigiTunes Michał Miernik przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych oraz w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z użytkownikiem, a także zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

3. DigiTunes Michał Miernik zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy. DigiTunes Michał Miernik gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.

§ 2.

Przekazywanie informacji
1. DigiTunes Michał Miernik zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym.
DigiTunes Michał Miernik udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. DigiTunes Michał Miernik zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i
funkcjonalności Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na
otrzymywanie przedmiotowych informacji od DigiTunes Michał Miernik
3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako
informacje handlowe, mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią
art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144,
poz. 1204, z późn. zm.).
4. Wszelkie przypadki otrzymania niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres
me@michalmiernik.com.

§ 3.

Dane osobowe
1. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do
ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po
każdej zmianie tych danych.

§ 4.

Warunki techniczne
1. DigiTunes Michał Miernik przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania
Serwisu do potrzeb użytkowników.
2. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego
otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący nieodzownym
elementem każdego newslettera otrzymanego od DigiTunes Michał Miernik

§ 5.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) – „RODO” i w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest DigiTunes Michał Miernik. Z administratorem można się skontaktować pod adresem: ul. Perkuna 56/16, 04-180 Warszawa.
  2. Twoje dane przetwarzane są w celach dotyczących realizacji umów zawartych przez administratora danych, promocji jego usług, a także umożliwienia mu kontaktów z klientami. Przetwarzanie danych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
  3. Przetwarzanie Twoich danych związane jest z realizacją uzasadnionego interesu DigiTunes polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku jej usług.
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania odpowiedniej umowy z DigiTunes i dalej przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy chyba, że będą miały miejsce zdarzenia, z których będzie wynikała konieczność dłuższego przetwarzania danych takie jak np. wytoczenie powództwa, uzyskanie wyroku. Przedłużenie takie będzie obejmowało okres postępowania oraz, jeśli będzie to miało zastosowanie, okres przedawnienia roszczenia objętego wyrokiem.
  5. Przysługuje Tobie prawo do żądania od DigiTunes dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne.
  8. DigiTunes nie będzie profilować danych osobowych, a także nie będzie podejmowała decyzji w sposób zautomatyzowany.

§ 6.

Zmiany polityki prywatności
1. DigiTunes Michał Miernik zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu.
3. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o
kontakt mailowy na adres me@michalmiernik.com.